Oferta

- operaty szacunkowe
- opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego
- raporty o nieruchomościach
- analiza stanu rynku
- doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

1. Nieruchomości gruntowe:
- wycena nieruchomości niezabudowanych o różnym przeznaczaniu
- wycena działki pod zabudowę mieszkaniową, komercyjną,
- wyceny działek rolnych i leśnych
- wycena nieruchomości zabudowanych
- domy jednorodzinne i wielorodzinne
- budynki gospodarcze, garaże
- kamienice,
- obiekty usługowo-handlowe,
- budynki biurowe, produkcyjne,
- hale i magazyny
2. Nieruchomości lokalowe
3. Nieruchomości budynkowe (użytkowanie wieczyste)
4. Wycena ograniczonych praw rzeczowych
- użytkowanie
- służebność: gruntowa, osobista, przesyłu
- spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu
5. Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich
- wartość roślin w sadach towarowych
- wartość roślin w ogrodach działkowych i przydomowych
- wartość drzewek sadowniczych w szkółkach

- kupna, sprzedaży lub zamiany nieruchomości
- zabezpieczenia kredytów bankowych (wartość bankowo-hipoteczna)
- postępowań spadkowych
- postępowania podatkowego
- postępowań sądowych i komorniczych
- podziału majątku, zniesienia współwłasności
- ustalenia ceny sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części
- określenia wysokości tzw. opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej
- aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
- ubezpieczenia nieruchomości
- określenia szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, etc.)
- ustalenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (w związku z przebiegiem napowietrznej linii energetycznej, gazociągu, wodociągu, etc.)
- ustalenie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych, służebności przesyłu
- określenie wartości tzw. ekspektatywy lub spółdzielczego prawa do lokalu w celu ich zbycia
- określenie wartości gruntów rolnych lub leśnych w celu ustalenia wysokości należności za wyłącznie ich z produkcji,
- rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości
- inne opracowania w ramach kompetencji rzeczoznawcy majątkowego.

Wyżej wymieniony katalog nie jest katalogiem enumeratywnym, co oznacza, że w miarę rozwoju gospodarczego oraz nieustannie zmieniających się przepisów będzie istniała konieczność wyceny również dla innych celów. 

Punktem wyjścia w każdej wycenie musi być dokładne określenie celów jej przeprowadzenia i funkcji, jakie ma spełniać. Rzutuje to na dobór metod i procedury wyceny, co z kolei ma wpływ na wynik wyceny. Należy wyraźnie podkreślić, że wycena nieruchomości zawsze jest sporządzana dla ściśle określonego celu. W każdym operacie szacunkowym podany jest cel wyceny i tylko do tego celu operat może zostać wykorzystany.